Antwoord aan Prins Marcus von Anhalt

Een standpunt van Sean Henschel.

Geachte heer von Anhalt,

een interview met u en de heer Gabel werd gepubliceerd op 02.02.2020 op het YouTube-kanaal Tim Gabel onder de titel „PODCAST #2: PRINC MARCUS VON ANHALT over zijn „schandaal“ video, tijd als pooier, Bushido en nog veel meer“ (1). Ze hebben het over je verleden als pooier, je opleiding tot meesterslager, je liefdesrelaties met verschillende prostituees die voor je werkten, de afschaffing van de immoraliteit van de prostitutie, ambitie, discipline, zwendel en succes, sociale erkenning en sociale media als marketingmachine. Het was een zeer interessant interview.

De video had meer dan 1 miljoen views en meer dan 6000 commentaren in een zeer korte tijd, zodat we kunnen spreken van een bijzondere interesse van de kant van de YouTube-gemeenschap en een bijzonder hoog bereik van de daar gedistribueerde content. Het kan niet worden ontkend dat u weet hoe u uw beroemdheden, ongeacht de redenen voor hun aanwezigheid, kunt gebruiken voor allerlei soorten reclamecampagnes en om hun standpunten en producten op een lucratieve manier op de markt te brengen.

Gezien het feit dat u ook veel mensen bereikt via uw beroemdheden en dat bekende massamedia ook hun verhalen publiceren, zou men ze ook wel eens „schandalen“ kunnen noemen, zonder enige vertraging, ga ik graag in op uw publieke uitnodiging om commentaar te geven op enkele punten van uw uitspraken. In deze video gaat u in op belangrijke zaken en beschrijft u uw persoonlijke mening.

Staat u mij toe dat ik enkele van uw verklaringen oppak en vervolgens een ander perspectief presenteer. De geselecteerde uitspraken zijn volgens mij populairder in de samenleving dan sommigen willen toegeven. Deze opmerking wordt gemaakt met dien verstande dat alleen het bovengenoemde interview van 02.02.2020 wordt behandeld.

De video beweert dat prostitutie niet langer immoreel is volgens de wet:

Citaat uit Anhalt: „Prostitutie is niet langer immoreel volgens de wet, dus is het moreel aanvaardbaar als een supermarkt of een alternatieve praktijk of een massagesalon of een kapper (…) volgens de wet (…) Er zijn geen morele problemen omdat we niet langer immoreel zijn. Het onderwerp „morele problemen“ moet worden verwijderd sinds deze wetswijziging“.

Gezien de huidige juridische situatie met de ‚inwerkingtreding van de Prostitutiewet (Wet op de rechtsverhoudingen van prostituees – Prostitutiewet) in 2002 is een contract tussen de prostituee en de klant (prostitutiecontract) voor het verrichten van een seksuele handeling niet langer immoreel volgens § 138 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en stelt het een rechtsgeldige vordering in indien de seksuele handeling is verricht.

Vóór de inwerkingtreding van de Prostitutiewet was een arbeidsovereenkomst die de uitvoering van een seksuele daad tegen betaling tot doel had, volgens de algemene opinie immoreel en dus nietig op grond van § 138, lid 1, BGB. Dit had als civielrechtelijke consequentie dat als de klant na de seksuele handeling niet betaalde, de prostituee met lege handen bleef staan. Geen van de partijen kon hun vermeende vorderingen voor de rechtbank doen gelden. Een omkering van de transactie op grond van het recht inzake ongerechtvaardigde verrijking werd op grond van § 817 zin 2 BGB uitgesloten. Het Europees Hof van Justitie had al eerder duidelijk gemaakt dat prostitutie deel uitmaakt van het Europese economische leven en dus economische legitimiteit verleent. Dit had echter geen invloed op de Duitse jurisdictie.

De Prostitutiewet is aangenomen om de civielrechtelijke situatie van prostituees te verbeteren en om het gemakkelijker of in ieder geval mogelijk te maken om aanspraak te maken op een vergoeding. In de toelichting bij de wet staat

„Met dit ontwerp wil de wetgever de rechtspositie van prostituees verbeteren – niet die van klanten, bordeelhouders en anderen.

Door de rechtspositie van prostituees te verbeteren, wil men de basis wegnemen voor de criminele fenomenen die op dit gebied vaak de overhand hebben en die ook aan de georganiseerde misdaad moeten worden toegeschreven.

Daartoe bepaalt de wet duidelijk dat prostituees recht hebben op de overeengekomen vergoeding als zij hun diensten hebben verricht. De overeenkomst is niet in strijd met de goede zeden. Een toepassing van § 138 (1) BGB op deze overeenkomst moet dus worden uitgesloten.
Door te kiezen voor een eenzijdig bindend contract wordt duidelijk gemaakt dat de wetgever zich bezighoudt met juridische claims van de prostituees, maar niet met juridische claims ten gunste van klanten en bordeelhouders tegen de prostituees“.

De veronderstelling dat de eliminatie van morele problemen op basis van een nieuwe juridische situatie vergelijkbare problemen oplevert als de opvatting van rechtspositivisten, die de effectiviteit van een rechtsnorm afhankelijk maken van een positieve instelling (bijvoorbeeld door de wetgever uitgevaardigd recht). Wie de effectiviteit van een wettelijke norm afhankelijk maakt van de positieve instelling zonder uitzondering, zou de Neurenbergse rassenwetten dus ook effectief recht moeten noemen. Wie morele problemen door middel van wetswijzigingen wil elimineren, is niet ver verwijderd van een willekeurige staat, als er geen rekening wordt gehouden met het beginsel van proportionaliteit en rechtvaardigheid.

Hoe de relatie tussen recht en moraal in het huidige rechtssysteem wordt behandeld, is te zien in de regulering van abortus. Het Federaal Grondwettelijk Hof heeft dit als volgt toegelicht:

„De basiswet verplicht de staat om het menselijk leven, inclusief dat van het ongeboren kind, te beschermen (…) Het rechtssysteem moet de wettelijke voorwaarden voor de ontwikkeling ervan in de zin van het eigen recht op leven van het ongeboren kind waarborgen (…) Abortus moet worden beschouwd als een fundamenteel onrecht voor de gehele duur van de zwangerschap en moet daarom wettelijk verboden zijn (bevestiging van BVerfGE 39, 1 [44]).

Hoewel het Federaal Grondwettelijk Hof een recht op leven ontleent aan de Basiswet en een pro-life moreel concept vertegenwoordigt, heeft de wetgever toch § 218a StGB uitgevaardigd, dat de straffeloosheid van abortus onder bepaalde voorwaarden reguleert. In dit geval bevordert § 218a StGB niet het basisidee dat is afgeleid van de grondwet en werd het uit pragmatische overwegingen uitgevaardigd. Voordat zwangere vrouwen naar het oosten reizen om daar een abortus te laten uitvoeren, wordt er een wettelijk kader gecreëerd om het dwarsbomen van de genomen strafrechtelijke maatregelen te beperken. Leidt het bestaan van §218a StGB als positief recht hier tot het elimineren van morele problemen die verband houden met abortus? Wij vinden soortgelijke problemen met het geslachtsverkeer tussen familieleden, dat strafbaar is volgens § 173, lid 1, zinnen 1 en 2, StGB. Maar zou het moreel gezien verkeerd zijn om geslachtsgemeenschap te hebben met je broers en zussen, alleen maar omdat een wet het verbiedt?

Het onderwerp van het recht en de moraal is niet zo eenvoudig en individuele zinnen en conclusies kunnen bij nader inzien tot verstrekkende gevolgen leiden. Natuurlijk kunnen er overeenkomsten zijn tussen een rechtssysteem en de morele concepten van de burgers in de staat. Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn, en het hangt ook af van welke morele concepten van de burgers er überhaupt worden gebruikt. In dit verband is er veel discussie geweest tussen rechtsfilosofen over de vraag of er überhaupt een noodzakelijk verband bestaat tussen recht en moraal. Aan de andere kant kan men zien dat morele concepten invloed hebben op de wetgeving en, omgekeerd, dat wetgeving een blijvende invloed heeft op morele concepten in de samenleving.

Morele overtreding gaat over de schending van het fatsoen van al diegenen die goedkoop en rechtvaardig denken, rekening houdend met het waardesysteem van de Basiswet. Maar wie zijn de goedkope en gewoon denkende mensen?

Citaat uit Anhalt: „In het rosse milieu is er ook een systeem en als de vrouw bij je is en je bouwt iets op met haar en je geeft geld uit aan huisvesting, auto, etc., dan kun je daar deel van uitmaken. Kleding en vakantie en tralala en dan gaat ze ineens weg, dan werkt het gewoon niet zo, heeft ze ook een arbeidscontract bij ons en moet ze zich daaraan houden en als ze het wil ontbinden, dan zijn er natuurlijk afspraken waar je je aan moet houden. Dat is heel normaal.“

Het prostitutiecontract, of het nu gaat om een arbeidsovereenkomst of een dienstverleningscontract, blijft een eenzijdig bindend contract. Uit het prostitutiecontract vloeit geen verplichting voort om een seksuele daad te verrichten. De „overeenkomsten“ waaraan men zich zou moeten houden, kunnen dus niet van seksuele aard zijn zonder het gebied van de wettigheid te verlaten. Overeenkomsten zijn niet gelijk aan overeenkomsten. Een belofte is ook een contract, maar houdt geen afdwingbare of afdwingbare verplichting in om een huwelijk aan te gaan (§1297 BGB). In geval van terugtrekking kunnen echter wel schadeclaims worden ingediend. (§1298 BGB).

Citaat uit Anhalt: „Maar ik zeg en dit is geen leugen dat ik waarschijnlijk beter ben met geld dan 99% van alle vrouwen in de wereld.

Het is heel goed mogelijk dat in individuele gevallen een man beter met geld omgaat dan een vrouw, en omgekeerd. Om erachter te komen wie beter met geld om kan gaan, zou men eerst objectieve beoordelingscriteria moeten hanteren (spaarquote, consumentengedrag, financiële educatie, etc.) en vervolgens een studie moeten uitvoeren. De mate waarin het geslacht bepalend zou moeten zijn voor de financiële competentie is in ieder geval zonder enige biologische basis. Financiële geletterdheid is iets wat doelgericht kan worden geleerd en wordt ook aangeleerd via het onderwijs, dat sterk verschilt van de sociaaleconomische achtergrond. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer men gezinnen met een ondernemersachtergrond en gezinnen met een overheersende arbeidsrelatie vergelijkt en spreekt over sparen, investeren of belastingen.

Citaat uit Anhalt: „Ik ben een voorbeeld, kleine stomme slager, ik ben vandaag zo rijk dat het geld praktisch uit mijn kont valt. En het werkt en ik heb geen middelbareschooldiploma en ik heb niet gestudeerd en toch heb ik het gehaald. Als ik het kan, kan bijna iedereen met hersens het doen.“

Interessant is wat hier bedoeld wordt met de term „schepping“. Het is duidelijk dat „creëren“ gelijk staat aan het maken van veel geld. In dit verband wordt duidelijk gemaakt dat er geen diploma van het hoger onderwijs nodig was (hoewel het examen van een ambachtsman wel als een hoge kwalificatie kan worden beschouwd) en dat er geen academische carrière nodig was. Degenen die het principe van economisering uitbreiden naar alle gebieden van het leven en de doelen in het leven, zullen tot de conclusie komen dat een middelbareschooldiploma nuttig is, maar geenszins noodzakelijk.

De economische bruikbaarheid van een actie, in dit geval een schooldiploma of een opleiding, gaat voor het eerst voorbij aan de feitelijke voordelen en mogelijkheden die deze biedt. Als u bijvoorbeeld in het bezit bent van een schooldiploma of een soortgelijke kwalificatie, is het gemakkelijker om een studie te kiezen en krijgt u de mogelijkheid om beroepen uit te oefenen die zonder studie niet mogelijk zouden zijn, zoals die van arts, leraar, rechter, enz. Dit mag dan wel in twijfel worden getrokken en de mogelijkheid om autodidactisch te leren wordt besproken, maar vooralsnog blijft het zo.

Een schooldiploma biedt de mogelijkheid om uitgebreide gebieden te leren kennen, ongeacht of men het uiteindelijk nuttig vindt of niet. Het gaat er oppervlakkig gezien om verschillende manieren aan te reiken om de verschillende werkvelden te leren. Leren moet de menselijke nieuwsgierigheid in het oorspronkelijke concept bevredigen en niet uitsluitend ondergeschikt worden gemaakt aan de dictaten van de economie.

Citaat uit Anhalt: „De basisvoorwaarde is zorgvuldigheid en ambitie en discipline. Dat is het hele verhaal. Zonder ijver, ambitie en discipline kom je nergens. Niet in de sport, niet in relaties en niet in het bedrijfsleven. Dus je komt nergens“.

Ja, niets komt uit het niets! Toewijding, ambitie en discipline zijn objectieve kenmerken die herkend kunnen worden als positieve basisvoorwaarden voor een „iets“ dat gericht is op de toekomst. Maar men moet niet vergeten dat deze deugden alleen zin hebben in verband met het te bereiken doel en dat dit doel nooit losstaat van morele en ethische ideeën. Een persoon kan ijverig, ambitieus en gedisciplineerd werken om een marathon te lopen, maar kan ook gifgasbommen bouwen.

Citaat van Anhalt: „Je hebt nooit genoeg geld!“

Dit laat zien met welke moeilijkheden men wordt geconfronteerd als men het hoogste doel in het leven heeft om de economische middelen uit te breiden. Als men rijkdom als iets relatiefs beschouwt, wat alleen zinvol is in vergelijking met anderen, dan is er nooit een punt van tevredenheid. De wedloop naar de volgende miljoen maakt het mogelijk om nieuwe goederen te verwerven en nieuwe consumptiegewoonten aan te nemen, maar zelfs de volgende miljoen verandert niets aan het feit dat het bij lange na niet geschikt is om echt aan de basisbehoeften van elk individu te voldoen.

Dit probleem is duidelijk zichtbaar in sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Tinder, waar de herkenningsstructuren worden uitgespaard en tegelijkertijd functioneren als een integraal onderdeel van het eigen gevoel van eigenwaarde. Er volgt een race van likes, commentaren en wedstrijden. Het resultaat is een tevredenheid op korte termijn, onmiddellijk gevolgd door de verdere jacht op een nieuwe bevestiging, die nooit lijkt te eindigen.

Tot slot bevat het gezegde „Iedereen is de architect van zijn eigen fortuin“, dat in deze context vaak wordt gebruikt, een heimelijke neoliberale manier van denken die structurele discriminatie volledig negeert en mensen ondergeschikt maakt aan een bezuinigde en sociale Darwinistische wereld. Wie geen geld heeft, heeft geen succes en heeft zelf schuld!

Natuurlijk was het niet mogelijk om in te gaan op alle punten en onderwerpen die in de video aan bod komen. Het gesprek roept veel vragen op die het overwegen waard zijn voor een langere tijd. Een liberale samenleving leeft van de discussie en de vrije articulatie van verschillende meningen. Het is zeker waar dat rijkdom een zekere vrijheid toestaat, namelijk de vrijheid om vrijelijk je mening te uiten zonder angst voor belangrijke represailles.

Het is onwaarschijnlijk dat het mogelijk is om het eens te zijn met alle meningen van een persoon, en het is ook niet noodzakelijkerwijs wenselijk. Als je een ander persoon als een rationeel wezen beschouwt, is er geen manier om betekenis aan zijn woorden te geven. Wie niet eens nadenkt over wat zijn tegenhanger zegt, sluit de mogelijkheid van een vruchtbare discussie uit. Wie niet bereid is rekening te houden met de standpunten van zijn tegenhanger en de legitimiteit van de inhoud van meet af aan afwijst, ontkent de reden van de tegenhanger.

Dit leidt al snel tot een gevoel van minachting, wat direct kan leiden tot boosheid en haat en daarmee snel de basis voor positieve verandering kan vernietigen.

Bronnen:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=gXzeltMAxC8
 2. https://www.gesetze-im-internet.de/prostg/__1.html
 3. https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/BJNR237210016.html
 4. https://de.wikipedia.org/wiki/Nürnberger_Gesetze
 5. http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv088203.html
 6. http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv039001.html#044
 7. https://dejure.org/gesetze/StGB/218.html
 8. https://dejure.org/gesetze/StGB/218a.html
 9. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/059/1405958.pdf
 10. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1297.html
 11. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1298.html
 12. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/02/rs20080226_2bvr039207.html
 13. https://dejure.org/gesetze/StGB/173.html

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om te publiceren.

+++

Referentie foto: / Shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over de ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort