Gevaar voor de democratie | Door Gabriele Herb

Een burger heeft een open brief geschreven aan de leden van de Bondsdag vanwege de wijziging van de wet op de infectiebescherming.

Van Gabriele Herb.
Het “Ontwerp van een derde wet voor de bescherming van de bevolking in geval van een epidemische situatie van nationale betekenis” heeft veel kritiek opgeleverd van deskundigen. Zij waarschuwen voor een nieuwe “machtigingswet” die, in naam van de bescherming van de gezondheid, de basisrechten permanent beperkt en de vroegere democratische regels terzijde schuift. Soortgelijke uitspraken zijn tot nu toe nauwelijks gehoord van leden van de Bondsdag van alle partijen. Gabriele Herb heeft daarom de leden van de Duitse Bondsdag per e-mail aangeschreven en om informatie gevraagd. De antwoorden die ze kreeg baren haar meer zorgen dan dat ze zich zorgen maakte over de rekening. Daarom heeft zij een open brief geschreven aan degenen die op 18 november 2020 zullen beslissen over de toekomst van de democratie in dit land.

Dames en heren van het Europees Parlement,

In de afgelopen dagen heb ik de leden van de Bondsdag e-mails gestuurd met het verzoek om tegen het “ontwerp van een derde wet voor de bescherming van de bevolking in geval van een epidemie van nationaal belang” te stemmen.

Zoals verwacht waren de reacties gevarieerd. Veel parlementariërs benadrukten dat het een bewijs is van een functionerende democratie wanneer een wet die maatregelen bevat die de grondrechten beperken, de hindernis van een parlementair besluit uit de weg moet ruimen om juridisch effectief te zijn.

Dit is een ondubbelzinnige bekentenis dat de zelfbeschikking van onze bondskanselier en onze minister van Volksgezondheid ondemocratisch was – de maatregelen ter beperking van de grondrechten zijn immers in het voorjaar en de zomer van dit jaar niet in het Parlement aangenomen. Ik vraag me af waarom u zich als leden van het Parlement niet tegen deze ondemocratische procedure hebt verzet, waarom u deze stilzwijgend hebt aanvaard.

Uw stilzwijgen maakt dat ik er niet op vertrouw dat u zich tegen de grondrechten zou uitspreken als u deze verder zou beperken – zelfs als u dat “mocht” doen.

En ik ben er in principe van overtuigd dat de basiswet geen fair weather-wet is die naar believen kan worden gewijzigd – zelfs niet met de instemming van het Parlement.

De tot nu toe genomen maatregelen en het wetsontwerp zijn gebaseerd op de afkondiging van een epidemische situatie van nationaal belang. Het wordt nu echter steeds duidelijker dat de PCR-test op basis waarvan deze proclamatie is gedaan, niet geschikt is voor het opsporen van infecties. Is er dan geen basis voor het vaststellen van een epidemische situatie van nationaal belang? Ik zie hier geen op bewijzen gebaseerde wetenschappelijke basis, die een voorwaarde zou moeten zijn voor een catalogus van maatregelen met zulke verstrekkende gevolgen en nevenschade.

De ontwerpwetgeving roept bij mij veel vragen op – vragen die moeten worden opgehelderd en ter discussie moeten worden gesteld voordat het besluit wordt aangenomen.

Ik vrees bijvoorbeeld dat wij burgers nog transparanter zullen worden door de digitale registratie van inschrijvingen (zie ontwerp, pagina 2, B. Oplossing) – dit zal een massale schending van onze persoonlijke rechten betekenen. Wat betekent “gegevensverwerking gestructureerd, voorbereid en onderhouden volgens uniforme nationale normen” precies? Is dit gedefinieerd? Betekent dit dat de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt ondermijnd? Is een samenleving waarin de burgers geen zeggenschap hebben over wat er met hun gegevens gebeurt, democratisch?

Op pagina 21 van het wetsontwerp kan worden gelezen dat “de tot nu toe niet-uitgevoerde verplichting om een sars cov-2-infectie bij naam te melden, zal worden losgelaten ten gunste van het concentreren op positieve meldingen bij naam”. Begrijp ik goed dat mensen die besmet zijn met Sars-Cov-2 in de toekomst bij naam moeten worden genoemd?

Tot nu toe is deze naamgeving alleen vereist voor ziekten als botulisme, cholera, pest, hondsdolheid, enzovoort. In het geval van een ziekte die tot nu toe geen overmatige sterfte of overbelasting van de gezondheidszorg in ons land heeft veroorzaakt, beschouw ik de rapportage bij naam als onbegrijpelijk en als een verdere aantasting van onze persoonlijke rechten. Ook hier moet de vraag worden gesteld hoe democratisch zo’n interventie is.

Wat betekenen “aanpassingen van de regelgeving inzake de handhaving van het IfSG door de Duitse strijdkrachten”? De inzet van de Bundeswehr in Duitsland is duidelijk geregeld in de basiswet; artikel 87a, lid 2, luidt: “Behalve voor defensiedoeleinden mogen de strijdkrachten alleen worden ingezet voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze basiswet”. Als deze wet wordt afgezwakt, zijn inzetten tegen bijvoorbeeld demonstranten net zo goed denkbaar – en dat herinnert ons aan de donkerste tijden uit de Duitse geschiedenis. “Alleen soldaten kunnen helpen tegen democraten” zou dan weer realiteit kunnen worden. Is dat democratisch?

We zouden onze vrijheid van reizen moeten kunnen blijven beperken – maar dat is niet genoeg: iedereen die naar een risicogebied reist en vervolgens gedwongen in quarantaine wordt gezet, krijgt geen compensatie voor het verlies van inkomsten. Dus als u een sterk immuunsysteem hebt dat u niet ziek maakt – waarom heeft u, onze regering, de afgelopen negen maanden dan niet echt campagne gevoerd om het immuunsysteem van de burgers te versterken? Als u een sterk immuunsysteem heeft, omdat u niet ziek bent – waarom heeft u, onze regering, de afgelopen negen maanden geen campagne gevoerd om het immuunsysteem van onze burgers te versterken? Is dat democratisch?

Een feitelijke onteigening vindt ook plaats wanneer men als burger gedwongen wordt de kosten te dragen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften – zoals bepaald in punt “E1″. Vervullingskosten voor burgers”. U kunt hier lezen:

“Voor zover er wettelijke voorschriften worden uitgevaardigd door het Bondsministerie van Volksgezondheid, kunnen er voor de burgers kosten ontstaan die specifiek zijn voor de situatie en daarom niet in het algemeen kwantificeerbaar zijn.

De hoogte van deze kosten is niet in detail gespecificeerd – er zouden gewoon kosten kunnen ontstaan. En de burgers moeten deze kosten dragen, of ze het nu eens zijn met de wettelijke voorschriften of niet. Democratisch gezien? Helemaal niet.

Ik was echt geschokt toen ik het ontwerp las toen ik bij “Punt C.” kwam. Alternatieven”. Op Merkel’s gebruikelijke manier staat er “Geen”. Geen alternatieven. De voorgestelde oplossingen zijn “zonder alternatieven”. Ik vind dit nogal fantasieloos. Iets is alleen zonder alternatieven als je niet bereid bent om de tijd en moeite te investeren in het uitwerken van alternatieve oplossingen. Of als men in staat is om persoonlijke voordelen te behalen door dit gebrek aan alternatieven. In ieder geval is het gebrek aan alternatieven niet democratisch.

In § 56 IfSG kunt u lezen

“De schadeloosstelling uit hoofde van de zinnen 1 en 2 wordt niet betaald aan iemand die een verbod op de uitoefening van zijn of haar vroegere dienstbetrekking of scheiding had kunnen vermijden door het nemen van een inenting of een andere maatregel van specifieke profylaxe die bij wet is voorgeschreven of die in het gebied van de gewone verblijfplaats van de betrokkene publiekelijk is aanbevolen.

Dit betekent dat er een verplichting bestaat om te vaccineren, wat schandalig genoeg is gezien de tegenstrijdige beweringen die herhaaldelijk zijn gedaan. Ik vind het echter ronduit schandalig dat op bladzijde 22 van het wetsontwerp de aldus gerealiseerde besparingen (“vermijding van compensatiebetalingen”) bewust worden verrekend met de extra uitgaven die door de maatregelen worden veroorzaakt.

Een andere verklaring in het wetsontwerp (te vinden op pagina 23) is zeer veelzeggend, omdat het de onrealistische afstandelijkheid van de politici die dit wetsontwerp hebben opgesteld aan het licht brengt: “(…) Voor zover er wettelijke voorschriften worden uitgevaardigd door het federale ministerie van Volksgezondheid, kunnen er kosten voor de economie ontstaan die specifiek zijn voor de situatie en daarom niet in het algemeen kunnen worden gekwantificeerd.

Ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat de economie – en met name het midden- en kleinbedrijf – al kosten heeft gemaakt: Er is al sprake van een meedogenloze vernietiging van de middelen van bestaan, kleine en middelgrote ondernemingen worden tegen de muur gedrukt, veel burgers staan voor een financiële afgrond – en dat wordt met één zin gewaardeerd: “Er zouden kosten voor de economie kunnen ontstaan”. Dit is een ongelooflijk verachtelijke uitspraak.

De democratie, die velen van u in uw antwoorden hebben genoemd, wordt door dit wetsvoorstel niet versterkt of gerealiseerd, maar bespot.

Ik roep u nogmaals op om niet in te stemmen met een verdere ontrechting van de burgers, zoals die moet worden vastgelegd in het “ontwerp voor een derde wet voor de bescherming van de bevolking in geval van een epidemie van nationaal belang” en om te werken aan het onvoorwaardelijke en volledige herstel van onze fundamentele rechten.

Met vriendelijke groet

Gabriele Kruid

+++

Opmerking bij het artikel: De huidige tekst verscheen voor het eerst in “Rubikon – Magazin für die kritische Masse“, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld onder andere actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat het Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

+++

De tekst is op 17.11.2020 gepubliceerd in Rubikon – Tijdschrift voor de kritische massa.

+++

Foto bron: nomadkate / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort